Personuppgifter

Personuppgift definition

Med personuppgifter avses alla slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person.

 

Allmänna bestämmelse om personuppgifter

Vågen i Göteborg AB behandlar alltid personuppgifter enligt gällande personlagstiftning, med respekt för den personliga integriteten.

 

Insamling av personuppgifter och ändamål

Vid besök av Webplatsen www.vagenab.ssamlas inga personuppgifter in.

I samband med uppdrag, utbildningar etc. samlas personuppgifter in till personer som berörs i den omfattningen att uppdragen/tjänsten ska kunna genomföras på bästa sätt.

I samband med kontakt med leverantörer samlas personuppgifter in i den omfattning som krävs för att säkra att leverans kan fullföljas.

För anställda och vid rekrytering samlas personuppgifter in i syfte att kunna hantera löner, anställningsavtal och kontakt med myndigheter.

Vågen AB behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Samtycke

Vågen i Göteborg AB strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Återkallas ett samtycke kommer personens uppgifter att raderas.

Det kan dock vara så att trots återkallat samtycke kan viss behandling vara nödvändigt för att följa gällande lag och/eller avtal.

 

Överlämnande av personuppgifter.

Vågen i Göteborg AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, såvida de inte är till entreprenör eller annan konsult i syfte at dessa ska kunna utföra av personen beställd tjänst eller liknande.

 

Säkerhet

Vågen i Göteborg AB vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter som behandlas så inte uppgifterna går förlorade, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

 

Gallring

Vågen i Göteborg AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna uppfylla beställda tjänster och övriga krav i lag och avtal.

 

Rätt att få information och rättelse

Var och en det berör har rätt att få uppgifter om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Vågen i Göteborg AB, var de har inhämtats och för vilket ändamål behandlingen sker.

 

Var och en äger rätten att få uppgifterna raderade, rättade eller blockerade om de är felaktiga eller behandlas i strid med gällande lagar.

 

Ändring av personuppgiftshantering

I de fall det sker förändring i hur Vågen i Göteborg AB hanterar personuppgifter kommer detta att meddelas på www.vagenab.se.

 

Kontakt gällande personuppgifter

Kontakt gällande personuppgiftsbehandling är Ola Westerlund,ola1@vagenab.se

 

Vid missnöje med hur vi hanterar personuppgifter kan ni anmäla detta till Datainspektionen.

www.datainspektionen.se