Efterbesiktning

Vid en slutbesiktning är det vanligtvis så att entreprenaden har ett antal fel som entreprenören ska avhjälpa.
Efterbesiktningen syftar till att kontrollera att fel som noterats vid tidigare besiktningar är avhjälpta och med godkänt resultat.
Besiktningsmannen kontrollerar också att åtgärden inte lett till några följdfel eller orsakat andra skador.
Efterbesiktningar bekostas av entreprenören.
Kvarstår det fel vid efterbesiktning är det upp till respektive part om man vill låta utföra ytterligare efterbesiktning.
Vanligtvis är det beställaren som väljer att påkalla efterbesiktningar tills dess att alla fel av väsentlig karaktär är åtgärdade.