Slutbesiktning

Slutbesiktningen syftar till att kontrollera huruvida utfört arbete överensstämmer med
det som avtalats om.
Slutbesiktning utförs i direkt anslutning till entreprenadtidens slut. Kontraktstiden + eventuell godkänd förlängning.
Om inget annat avtalets är det beställaren som anlitar besiktningsman och tillser att besiktningen genomförs.
Blir entreprenaden godkänd vid slutbesiktning övergår ansvaret för entreprenaden till beställaren och garantitiden börjar löpa.
Det är viktigt att ha kontroll på eventuella försäkringar, brandskydd, inbrottsskydd, bevakning mm.
Slutbesiktning bekostas normalt av beställaren/byggheren.
Beställaren utser normalt besiktningsman och har också rätten att själv utföra besiktningen om denne äger lämplig kompetens för uppdraget.