Slutbesiktning

Slutbesiktningen syftar till att kontrollera huruvida utfört arbete överensstämmer med
det som avtalats om.
Slutbesiktning utförs vid entreprenadtidens slut, oftas beslutas detta i samråd mellan parterna.
Blir entreprenaden godkänd vid slutbesiktning övergår ansvaret för entreprenaden till beställaren och garantitiden börjar löpa.
Det är viktigt att ha kontroll på eventuella försäkringar, brandskydd, inbrottsskydd, bevakning m m.
Slutbesiktning bekostas normalt av beställaren/byggheren.
Beställaren utser normalt besiktningsman och har också rätten att själv utföra besiktningen om denne äger lämplig kompetens för uppdraget..