Definition

Åtgärder ska behandlas olika ekonomiskt beroende på vilken typ av åtgärd det är.

Med underhåll avses inre och yttre åtgärder som erfordras för att ett byggnadsverks tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.
Avsättning till fond för yttre underhåll ska motsvara den del av åtgärden som krävs för att återställa byggnadsverket till det ursprungliga skicket. Avsättningen motsvarar således det löpande slitaget/förbrukningen av fastigheten som alla ska vara med och bekosta oavsett när själva åtgärden utförs.
Exempel: Fasaden ska målas, målningen är en ren underhållsåtgärd. Om fasaden målas med 10 års mellanrum ska det varje år sättas av 10 % av kostnaden så att det finns täckning för detta när åtgärden utförs.

Med investering avses åtgärder som ökar standarden på fastigheten i förhållande till dess ursprungliga skick. Investeringskostnaden ska inte belasta brukaren förrän investeringen är tillgänglig.
Exempel: En träfasad rivs, tilläggisoleras och putsas. Det som det skulle kostat att återställa träfasaden är en underhållskostnad. Den merkostnad det innebär att tilläggisolera och putsa fasaden är en investering.

Med reparation avses inre och yttre återställande av fel som inte är periodiskt återkommande. Reparationskostnaden belastar resultaträkningen respektive år med hela kostnaden. I de fall det inte finns täckning i fond för yttre underhåll för hela underhållskostnaden ska resterande belopp belasta reparationskontot.
Exempel: Fasaden underhålls för 1 miljon kr och det finns enbart 600.000kr i fonden för ytre underhåll. De 400.000kr som saknas ska då belasta reparationskontot, vilket med stor sannolikhet betyder att föreningen gör ett minusresultat detta år då man inte haft täckning för sina underhållskostnader.
Många ekonomer lägger felaktigt upp underhållskostnader och reparationer som investeringar så dessa skrivs av över tiden. Det är dessvärre bara ett sätt att skjuta problemen på framtiden och dölja att föreningen har för låga avgifter.