Uppdatering

Det är flera anledningar till att underhållsplanen behöver uppdateras med några års mellanrum.

  • Priserna på åtgärderna förändras och det är viktigt att ha en relavant kostnadskalkyl för budgeten.
  • När Ni utför åtgärder så skall dessa kostnader avvaktiveras i planen.
  • Fastigheter förändras inte alltid på det sätt man tänkt sig och det är därför viktigt att uppdatera planen utifrån hur verkligheten ser ut.
  • Era planer för fastigheten kan av olika skäl ha förändrats vilket kan ha betydelse för planen.

Vi rekommenderar besiktning med 2-4 års mellanrum.
Enklare uppdateringar av priserna bör ske däremellan genom att Ni meddelar oss de ändringar som skett.
Uppgiterna uppdateras och ny plan översändes.
Se också möjligheten till avtal för uppdatering av underhållsplanen.