Kontrollansvarig PBL

Vi berbjuder tjänsten ”Kontrollansvarig enligt PBL”
PBL är en förkortning på ”Plan och bygglagen”. Det är ett av det regelverk som bl.a. styr hur planering av mark och byggnation ska gå till.

Byggherren är skyldig att utse en kontrollansvarig för åtgärder som kräver anmälan till Byggnadsnämnden.
Byggherren är normalt detsamma som fastighetsägaren.

Kontrollansvarig ska ha en fristående roll i projektet och får inte ha intressen hos utförande entreprenör.

Som kontrollansvarig hjälper vi er och kontrollerar så att åtgärderna utförs enligt gällande lagar,
förordningar och byggnormer.
Vi bevakar att kontrollplaner och eventuella rivningsplaner upprättas och följs.
Vi ska närvara vid byggsamråd, besiktningar och andra kontroller.
Vid många projekt kan kontrollansvarig PBL och Projektledning med fördel utföras av en och samma person.